ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РЕПЕТИТОР

Да би се могла поставити репетиторска аматерска радио-станица, неопходно је претходно прибавити дозволу. Дозволе издаје РАТЕЛ (РАЕК) а процедуру спроводи Савез радио-аматера Србије. Постављање и употреба репетитора су регулисано Правилником о репетиторским аматерским радио-станицама.

Репетиторе могу постављати само савези и радио-клубови. Уколико савез или радио-клуб није власник репетитора, склапа уговор о коришћењу са власником (погледајте пример уговора).

Примарни или локални репетитор

Примарне репетиторе постављају само савези. Они су део магистралне мреже репетитора којим се покрива цела територија Србије и њихове локације се одређују према плану мреже магистралних репетитора који доноси Савез радио-аматера Србије. Максимална снага примарног репетитора може бити 15W и они се постављају на високе локације како би се обезбедио велики домет. Уколико сматате да је потребно на неку локацију поставити такав репетитор то мора бити у складу са планом а о томе одлучује Савез радио-аматера Србије на ваш предлог.

Локалне репетиторе могу постављати савези и радио-клубови. Они су намењени за локално покривање и постављају се према локалним потребама уз координацију и сагласност Савеза радио-аматера Србије. Локални репетитори су ограничени на снагу од 1W и постављају се на ниже локације како би се домет ограничио за потребе локалног покривања.

Уколико се репетитор налази у области до 150 километара од границе са другом државом, неопходна је координација и са националним савезом те државе.

Захтев за добијање сагласности Савеза радио-аматера Србије

Први корак у поступку постављања репетитора је одређивање његове намене. На основу намене одређујете да ли се ради о примарном или локалном репетитору, на коју локацију репетитор треба да се постави, на којој фреквенцији ће да ради, са којом снагом и са каквим антенама.

Потребно је да утврдите одговарајућу локацију увидом у карте, прорачунавањем зоне покривања и мерењима на терену. Поред саме зоне покривања са одређене лоакције, важно је и да утврдите која фреквенција је на тој локацији одговарајућа, у складу са другим репетиторима који се са те локације могу чути, как би се измегле међусобна ометања. Такође проверите да ли на локацији постоји неки извор сметњи који може утицати на квалиетан рад репетитора. То је могуће да се деси на локацијама где већ постоји нека радио-емисиона опрема.

Када сте одредили локацију потребно је да имате сагласност за коришћење те локације од њеног власника. Уколико бисте користили антенски стуб и прикључак за напајање електричном енергијом, потребна вам је сагласност и за њихово коришћење.

Када сте све ово урадили, треба да пошаљете Савезу радио-аматера Србије Захтев за сагласност за постављање репетиторске аматерске радио-станице, који је у слободној форми али треба да садржи што више битних података о планираном репетитору, као што су:

- разлог за постављање репетитора;

- процена колико би било корисника репетитора;

- врста репетитора: примарни или локални;

- податке о локацији репетитора (назив локације, тачне географске координате и надморска висина);

- доказ о сагласности за коришћење локације репетитора, антенског стуба и прикључка за електричну енергију и податак да ли се коришћење плаћа;

- податак о снази предајника репетитора;

- податак о висини предајне антене изнад тла;

- подаци о власништву над опремом која чини репетитор и то појединачно за сваки део опреме;

- остали подаци који могу бити битни

С обзиром да у овој фази, не морате имати све податке или их не морате имати прецизне, наведите их што прецизније и са што више детаља.

Уколико имате проблем у обезбеђивању неких података или сагласности, обратите се Савезу да вам помогне ако је то могуће. И иначе, комуникација са Савезом и ФМ-дигитал радном групом у овој фази ће вам помоћи да квалитетно припремите све што је потребно за постављање репетитора.

Када пошаљете захтев Савезу, Извршни одбор ће на основу мишљења ФМ-дигитал радне групе донети одлуку и обавестити вас о томе да ли сте добили сагласност за постављање репетитора.

Захтев за издавање дозволе

Након добијања сагласности од Савеза радио-аматера Србије, можете покренути званичну процедуру за добијање дозволе.

Ако се ради о примарном репетитору, дозволу за репетитор ће извадити савез, на основу ваше документације. Претходно је потребно да са савезом направите уговор о коришћењу репетитора. Савез сноси и трошкове издавања дозволе.

Ако се ради о локалном репетитору, онда имате могућност да тај репетитор предате у надлежност савеза, на исти начин како се то ради за примарне репетиторе, или, да дозволу вадите сами.

Ако дозволу вадите сами онда је потребно да попуните два обрасца:

Пријаву аматерске радио-станице (образац РА-03А) у два примерка, и

Захтев за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за клупску аматерску радио-станицу (образац ЗПДКА) у два примерка.

Уз њих је потребно и да приложите:

- доказ о упису удружења у регистар Агенције за привредне регистре (АПР) и

- доказ о уплати накнаде за издавање дозволе (1000 динара за клубове који су чланови СРС, а 1500 динара за оне који нису чланови;

Све документе шаљете Савезу радио-аматера Србије а он ће Захтев проследити РАТЕЛ-у који ће вам на основу њега издати дозволу. Дозвола обично буде решена у року од 30 дана.

Привремена дозвола

Уколико вам је потребно да тестирате локацију или опрему имате могућност и да извадите Одобрење за привремени рад аматерске радио-станице. Важење одобрења је временски ограничено на 60 дана. Ово одобрење издаје Савез и добија се много брже него дозвола коју издаје РАТЕЛ/РАЕК.