Подаци о репетитору YU0XUE APRS

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0XUE

Лиценца: 34521-057/14 важи до: 12.05.2024.

Тип: APRS (симплекс)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: APRS

Предајна фреквенција: 144.8 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: 0.0 MHz

Пријемна фреквенција: 144.8 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Ужице, центар

Адреса: Димитрија Туцовића 44

Географска ширина: 43.8551667°

Географска дужина: 19.8441667°

Надморска висина: 410.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: самоградња, снага: 1.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ГП, добит: 2.0 dB, висина: 35.0 m

Пријемна антена: , добит: dB, висина: m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Ацо Вучковић"

Позивни знак: YU1ABH

Адреса: Крцунова 4

Место: Ужице 31000

Овлашћена особа: Благомир Митрашиновић YU1XA

Подаци о администратору репетитора

Име: Предраг Супуровић YT9TP