Подаци о репетитору YU0XPI APRS

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0XPI

Лиценца: нема важи до: -

Тип: APRS (симплекс)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: APRS

Предајна фреквенција: 144.8 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: 0.0 MHz

Пријемна фреквенција: 144.8 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Шљивовички вис, Сува планина

Адреса: Пирот

Географска ширина: 43.162983°

Географска дужина: 22.357545°

Надморска висина: 1260.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: MOTOROLA MC110, снага: 5.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: TRIVAL AD11G, добит: 3.0 dB, висина: 12.0 m

Пријемна антена: , добит: dB, висина: m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Пирот"

Позивни знак: YU1INO

Адреса: Српских владара 130

Место: Пирот 18300

Овлашћена особа: Милан Радовановић YT1PRM

Подаци о администратору репетитора

Име: Милан Радовановић YT1PRM