Подаци о репетитору RU384 (RU8)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални секундарни

Намена: за кориснике

Канал: RU384 (RU8)

Предајна фреквенција: 434.8 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.2 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Планина Цер

Адреса: Липове Воде бб

Географска ширина: 44.6025°

Географска дужина: 19.4938889°

Надморска висина: 687.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola GR300, снага: 10.0 W

Пријемни уређај: Motorola GR300

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ЕИ Пионир дипол, добит: 0.0 dB, висина: 15.0 m

Пријемна антена: ЕИ Пионир дипол, добит: 0.0 dB, висина: 35.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
Zetron ZR320

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Електрон

Позивни знак: YU1AFV

Адреса: Војводе Путника 6/2

Место: Sabac 15000

Овлашћена особа: Ивица Дестановић YU5DIM

Подаци о администратору репетитора

Име: Ивица Дестановић YU5DIM