Подаци о репетитору RU368 (RU0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални примарни

Намена: за кориснике

Канал: RU368 (RU0)

Предајна фреквенција: 434.6 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.0 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: неактиван

Подаци о локацији

Локација: Дели Јован

Адреса:

Географска ширина: 44.2208056°

Географска дужина: 22.2171417°

Надморска висина: 1129.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: motorola, снага: 10.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: фабричка, добит: 0.0 dB, висина: 25.0 m

Пријемна антена: , добит: dB, висина: m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Савез радио-аматера Србије

Позивни знак: YU1SRS

Адреса: Трг Републике 3

Место: Београд 11000

Овлашћена особа: Зоран Младеновић YU1EW

Подаци о администратору репетитора

Име: Миодраг Петровић YT3E