Подаци о репетитору RU368 (RU0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RU368 (RU0)

Предајна фреквенција: 434.6 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.0 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: неактиван

Подаци о локацији

Локација: Кулма, Кладово

Адреса:

Географска ширина: 44.64348°

Географска дужина: 22.50674°

Надморска висина: 410.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola, снага: 1.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Вертикалка, добит: 0.0 dB, висина: 10.0 m

Пријемна антена: Вертикалка, добит: 0.0 dB, висина: 15.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Кладово

Позивни знак: YU1KLD

Адреса: Краља Александра 35

Место: Кладово 19320

Овлашћена особа: Миодраг Зарић YU1NTZ

Подаци о администратору репетитора

Име: Љубиша Трнкић YU1TY