Подаци о репетитору YU0XFG APRS

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0XFG

Лиценца: нема важи до: -

Тип: APRS (симплекс)

Класа: магистрални примарни

Намена: за кориснике

Канал: APRS

Предајна фреквенција: 144.8 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: 0.0 MHz

Пријемна фреквенција: 144.8 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: неактиван

Подаци о локацији

Локација: Иришки Венац, Фрушка гора

Адреса: Пут партизанског одреда бб, ТВ торањ РТВ

Географска ширина: 45.158407°

Географска дужина: 19.862293°

Надморска висина: 512.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Kenwood TK-705, снага: 5.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: РИЗ, дипол, добит: 2.15 dB dB, висина: 120.0 m

Пријемна антена: , добит: dB, висина: m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
TNC-2 SM Electronic (YT1SM)

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Нови Сад

Позивни знак: YU7BPQ

Адреса: Булевар Михајла Пупина 1/VI

Место: Нови Сад 21000

Овлашћена особа: Милан Миљковац YU2MEX

Подаци о администратору репетитора

Име: Милослав Мишкар YT2CQ