Подаци о репетитору RU376 (RU4)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални секундарни

Намена: линк

Канал: RU376 (RU4)

Предајна фреквенција: 434.7 MHz

ЦТЦСС: 88.5 Hz

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.1 MHz

ЦТЦСС: 88.5 Hz

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Шљивовички вис, Сува планина

Адреса: Шљивовик, Бела Паланка, Бабушница, Пирот

Географска ширина: 43.162725°

Географска дужина: 22.357623°

Надморска висина: 1260.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: KENWOOD PMR K4, снага: 10.0 W

Пријемни уређај: KENWOOD PMR K4

Подаци о антенском систему

Предајна антена: DAYMOND X30, добит: 4.7 dB, висина: 30.0 m

Пријемна антена: katrein , добит: 6.0 dB, висина: 20.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
фабрички у репетитору

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Пирот

Позивни знак: YU1INO

Адреса: Српских владара

Место: Пирот 18300

Овлашћена особа: Милан Радовановић YT1PRM

Подаци о администратору репетитора

Име: Милан Радовановић YT1PRM